Компанията

За нас


„Апис Агро 98” ООД е земеделски производител и е на българския пазар от 2015 год. Фирмата е първият производител на лавандула в Северозападна България и постоянно разширява своите хоризонти и дейности.

Затваря целия цикъл на създаване, който включва засаждане на растенията, механични обработки на почвата, прибиране, дестилиране/сушене, търговия на едро с готовите продукти: лавандулово масло, флорални води и сушен лавандулов цвят.

В интерес на развитието на дружеството, екипът непрестанно развива своите познания и придобива нови умения, за да се гарантира добро качество както на производствения процес, така и на крайния продукт.

Сертификати


 • Сертификат за съответствие №526/2020/00

Стандарт: Регламент (ЕО) №834/2007

Издаден от БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД на 13.08.2020

 • Аналитичен сертификат №Н 1392/11.08.2020

Стандарт: БДС ISO 7609

Издаден от Национална лаборатория „Бул Роза“ ООД

Проекти


Фирмата има реализирани два проекта по европейски програми: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Подготовката за първия проект е стартирана веднага след създаването на фирмата – през 2015 год. По време на неговото изпълнение „Апис Агро 98“ ООД засажда първите си 250 дка лавандулови насаждения и закупува голяма част от селскостопанската си техника, чрез която осъществява по-бърза и качествена обработка на почвата и по-ефективно прибиране на реколтата. Проектът е изцяло осъществен и завършен преди края на 2017 год.

Подготовката за проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” започна в началото на 2017 год., като неговото изпълнение стартира едва преди няколко месеца. Благодарение на него, фирмата изгради дестилерия за етерични масла и сушилня за билки. Инвестиционния проект е разработен на основата на анализ на пазара на етерични масла и при отчитане на:

 • Повишено търсене на етерични масла през последните няколко години;
 • Съвременни технологии за дестилация на етерични масла;
 • Съществуващата конкуренция.

Подмярка 4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти


Бенефициент: „Апис Агро 98“ ООД

Договор: BG06RDNP001-4.001-0197-C01/24.10.2019 г.

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ЛЕЧЕБНО-АРОМАТНИ КУЛТУРИ

Описание на проекта: Проектът има за цел изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на цех за дестилация на етерични масла. Вниманието е насочено към производство на краен продукт, съответстващ на европейските изисквания за качество, реализиран при ниски производствени разходи и съответно постигането на висока конкурентоспособност на пазара.

Основният резултат от реализирането на настоящия проект е по-висока конкурентоспособност на кандидата, вследствие на увеличените производствени мощности чрез закупуване  съвременно и модерно оборудване.

Същността на бизнеса се заключава в преработката на собствената  първична селскостопанска продукция  и нейната продажба под формата на преработен продукт  на значително по-висока и по-изгодна цена в сравнение с тази на входната суровина. Основните цели при осъществяването на проекта са, както увеличаване размера на печалбата, така също и стабилен финансов поток на допълнителни приходи от извършването на услуги.

Допълнителните приходи, генерирани в резултат на горепосочената дейност, кандидатът ще използва като реинвестиция в повишаване качеството и безопасността на произвежданата продукция, модернизация на машинния парк и въвеждането на нови технологии за производство, намаляване на разходите за производство, разкриване на нови работни места в  ответствие с целите за повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони.

Мярка: Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка: Подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Максимален размер на БФП: 1 508 997,25 лв.

Програма за развитие на селските райони (2014-2020)

/„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“/

Цели


Вниманието на фирмата е насочено към производство на краен продукт, съответстващ на европейските изисквания за качество, реализиран при ниски производствени разходи и съответно постигането на висока конкурентоспособност на пазара.

За успешното провеждане на търговската политика на „Апис Агро 98” ООД се  работи и ще продължи да се работи в посока на:

 • коректни търговски взаимоотношения с основните клиенти на фирмата;
 • търсене нови решения за заинтригуване вниманието на потребителите, както и задоволяване на техните изисквания за продуктите;
 • провеждане ценова политика, за привличане на нови клиенти, насочена към отнемане на пазарен дял от конкурентни фирми;
 • проучване мнението на потребителите;
 • анализиране текущото състояние на пазарите и  дефиниране на очерталите се тенденции;
 • участие в национални и международни изложения;
 • поддържане на висока гъвкавост при вземането на управленски решения, свързани с промените на пазара.

Продажбите са ориентирани към потребители, произвеждащи парфюмни композиции, търговци на ароматични продукти или търговци на аромотерапевтични продукти.

Стратегическите цели на дружеството са увеличаване броя на бъдещите клиенти в страните, в които се продава продукцията към настоящия момент, и търсене на възможности за разширение на географския обхват на пазара на продуктите на дружеството.

За да се постигнат тези цели, „Апис Агро 98“ ООД следи всички нововъведения в техническото обезпечаване на производството, на автоматизацията на процесите, стриктен контрол на входа, по време на производствения процес и на изхода при експедиция.

Нашият Процес


Някои от ключовите етапи в нашия производствен процес

Засаждане

Рано напролет (февруари-март), преди да е настъпило пролетното засушаване, или късна есен – след спиране на вегетацията на растенията.

За по-ефективното засаждане на лавандуловите растения, фирмата разполага с нови разсадъчно-посадъчни машини.

Косене и сушене на реколтата от лавандула

С машини, предназначени специално за косене на лавандула, прибираме вече цъфналите растения. Част от тях се изсушават в тунелна конвейерна лентова сушилна машина, разполагаща с 6 автономни секции за сушене. След изсушаването, сухите растения се разделят на стръкове и цвят с помощта на роначна машина.

Дестилация на етерични масла

След окосяването на лавандуловите растения, част от тях отиват в дестилерията, за да се извлекат етеричните масла. За целта разполагаме с 6 бр. дестилационни апарати с вместимост 5.5 м³ всеки. Освен етерични масла, друг краен продукт, получаващ се след процеса на дестилация, са т.нар. естествени аpoмaтни или флорални вoди.

Фирмата разполага с оборудване за извличане както на леки, така и на тежки етерични масла.

Количка
Количката е празна

Изглежда все още нищо не сте избрали.